2. paušálna platba

20.02.2019
Paušálna platba
Platí pre paušálne platby poskytované v PRV 2014 – 2020 v opatrení 6, podopatreniach 6.1, 6.3

/prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu/

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ