Oznámenia

16.01.2014

Oznámenie č. 18 zo dňa 16.01.2014 (Dodatok č.1 k Výzve na opatrenia 2.1 a 2.2 OPRH).

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy , Dodatok č.1 k Výzve č. 2013/OPRH/02 ...

20.12.2013

Oznámenie č. 17 zo dňa 20.12.2013 (Výzva na opatrenia 2.1 a 2.2).

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy , Výzvu č. 2013/OPRH/02 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ...

17.12.2013

Oznámenie

PPA pre žiadateľov, ktorým bola schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH SR 2007 – 2013“) Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „PPA“) v rámci všetkých opatrení. Na podnet Európskej komisie pripravil Centrálny koordinačný orgán dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov pomoci v programovom období 2007 – 2013. Dotazník pozostáva zo 17 otázok a zachytáva všetky fázy procesu implemtácie fondov EÚ.

09.09.2013

Oznámenie č. 16 zo dňa 06.09.2013 (Výzva č. 2013/OPRH/01 – Zmena formálnych náležitostí výzvy)

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 24496/2013 zo dňa 6. 9. 2013 oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013,...

05.06.2013

Oznámenie č. 15 zo dňa 05.06.2013 (Výzva č. 2013/OPRH/01 – Indikatívna výška finančných prostriedkov - zmena)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP RV zmenila vo Výzve č. 2013/OPRH/01, zverejnenej dňa 15.1.2013 ...

29.05.2013

Oznámenie č. 14 zo dňa 29.05.2013 (Výzva č. 2013/OPRH/01 – MSP - doplnenie)

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti ...

15.01.2013

Oznámenie č. 13 zo dňa 15.01.2013 (Výzva na opatrenia 2.1 a 2.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy, Výzvu č. 2013/OPRH/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci „Prioritnej osi 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh“ pre opatrenie č. „2.1 Investície do akvakultúry“ a pre opatrenie č. „2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh“, vrátane Metodickej príručky pre žiadateľa a všetkých jej príloh. Metodická príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza tiež v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Príručka pre žiadateľa / Opatrenie 2.1 a tiež v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Príručka pre žiadateľa / Opatrenie 2.2 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok prijíma PPA na ústredí PPA osobne v podateľni ústredia PPA alebo poštou od 3.6.2013 do 14.6.2013.

23.10.2012

Oznámenie č. 12 zo dňa 23. 10. 2012 (Výzva na opatrenie 3.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Oznámenia a v časti PPA / Aktuality Výzvu č. 2012/OPRH/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov vrátane Metodickej príručky pre žiadateľa všetkých jej príloh. Metodická príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy /2012OPRH/01 a tiež v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Príručka pre žiadateľa / Opatrenie 3.2.

10.09.2012

Oznámenie č. 11 zo dňa 10.09.2012 (Ukončenie priebežnej výzvy č. 2011/OPRH/02)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“), že dňom zverejnenia tohto oznámenia sa ukončuje priebežná výzva č. 2011/OPRH/02 pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov zverejnená na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry dňa 28.02.2011 z dôvodu modifikácie OPRH.

17.10.2011

Oznámenie č.10 zo dňa 17.10.2011 (Výzva č. 2011/OPRH/03)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA v časti: PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-2013 / Výzvy zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 č. 2011/OPRH/03 pre Prioritnú os 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh, Opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry a Opatrenie č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa prijímajú od 17.10.2011 do 29.02.2012. Oprávnenosť miesta realizácie projektu: oblasti mimo cieľa Konvergencie, ktoré zahŕňajú územie Bratislavského samosprávneho kraja.