2011/OPRH/01

09-06-2011

Príloha 5 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 5.1

01-04-2011

Oznámenie

PPA oznamuje, že uverejnila USMERNENIE POSTUPU ŽIADATEĽOV PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV, STAVEBNÝCH PRÁC A SLUŽIEB v zmysle zákona č. 58/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a...

17-03-2011

Oznámenie k výzve č.2011/OPRH/01

V súvislosti s výzvou č. 2011/OPRH/01, riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“) upozorňuje žiadateľov, že od 1. apríla 2011 nadobudne účinnosť zákon č. 58/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

28-02-2011

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2007–2013 opatrenia 2.1 a 2.2

+ Nová definícia malých a stredných podnikov - užívateľská príručka

28-02-2011

Rozhodnutie EFF 5.1

28-02-2011

Zmluva EFF 5.1

28-02-2011

Zmluva EFF 3.1

28-02-2011

Zmluva EFF 2.2

28-02-2011

Zmluva EFF 2.1

28-02-2011

Príloha 11 - Čestné vyhlásenie žiadateľa pre potreby začlenenia MSP