2011/OPRH/01

28.02.2011

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2007–2013 opatrenia 2.1 a 2.2

+ Nová definícia malých a stredných podnikov - užívateľská príručka

28.02.2011

Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 5.0

28.02.2011

Príloha 1 - Zoznam produktov

28.02.2011

Príloha 2 - Definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov

28.02.2011

Príloha 3 - Zápisnica z výberu víťazného dodávateľa

28.02.2011

Príloha 4 - Jednoduché účtovníctvo

28.02.2011

Príloha 4 - Podvojné účtovníctvo

28.02.2011

Príloha 4 - Tabuľkové časti projektu

28.02.2011

Príloha 4b - Pokyny na vypracovanie tabuľkovej časti projektu

28.02.2011

Príloha 5 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.1

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ