PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV

01-04-2015

Príloha kapitola 16 - Zoznam členov Pracovnej skupiny pre prípravu PRV SR 2014 - 2020

01-04-2015

Uplatňovanie horizontálnych pricípov

01-04-2015

Zoznam rýchlorastúcich drevín pre PRV

01-04-2015

Zoznam obcí ANC

Prílohy k PRV - SWOT analýza a identifikácia potrieb

01-04-2015

Príloha č.1.

01-04-2015

Príloha č.2.

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

01-04-2015

Ochrana biotopu sysľa pasienkového - zoznam území

01-04-2015

M10 AEKO - výpočty

01-04-2015

M10 AEKO - cerifikát

01-04-2015

Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií M10