Monitorovanie

21.03.2019

Monitorovacia správa projektu pre podopatrenie 8.6

21.03.2019

Monitorovacia správa projektu pre opatrenie 2

06.05.2016

Oznámenie o predkladaní monitorovacích správ

V zmysle príručky pre prijímateľa NFP z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 a zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný predložiť monitorovaciu správu (ďalej MS) projektu v rovnakom termíne ako záverečnú ŽoP. Povinnosť predkladania MS pre jednotlivé podopatrenia/opatrenia, integrované projekty upravuje zmluva ...

29.01.2016

Monitorovacia správa projektu pre podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora

09.12.2015

Ukazovatele horizontálnych princípov rovnosti mužov a žien a nediskriminácie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 /Monitorovanie zoznam horizontálnych ukazovateľov, ktoré stanovil gestor Horizontálneho princípu Rovnosti medzi mužmi a ženami a Horizontálneho princípu Nediskriminácie MPSVaR. Zber údajov o plnení horizontálnych princípov realizáciou projektov financovaných z PRV SR 2014-2020 bude zabezpečený prostredníctvom monitorovacích správ.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ