Refundácia a zúčtovanie zálohovej platby

20-02-2019
Refundácia a zúčtovanie zálohovej platby
Platí pre refundácie a zúčtovanie zálohových platieb - platby poskytované v PRV 2014 – 2020 v opatrení 4, podopatreniach 4.1, 4.2, 4.3, v podopatrení 6.4, v opatrení 7 – 7.2.,7.4.7.5 a v opatrení 8 - podopatrenia 8.3 a 8.4, 8.5.,8.6
(aj pre opatrenia 1.1 a 1.2 z PRV 2007 – 2013 a pre podopatrenia 4.1. a 4.2, ktoré sú súčasťou podopatrenia 16.4)

/prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu/

viac informácií